Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

228台語歌詩文化節Kap台灣詩人節
Chú-pān Tan-ūi

TLH台灣羅馬字協會

Ji̍t-kî

2022/03/12  14:28 - 16:00

Tē-tiám

台南市二二八紀念公園

活動起因
228大屠殺到taⁿ已經75冬–ah,其中也歷經幾擺ê政權轉換。Khiok整體屠殺事件仝款iá-bē完全tit-tio̍h平反kap進行轉型正義ê處理。Lán beh tī chia呼籲政府ài積極針對228大屠殺kap白色恐怖進行轉型正義,chhiūⁿ拆除孫文kap蔣介石獨裁者ê雕刻像。另外,lán mā建議228紀念活動應民俗化,hō͘紀念活動深根民間成做一種新ê文化傳統。按呢,才會當hō͘ 世世代代ê台灣人深深記tiâu228大屠殺ê歷史教訓。
紀念活動民俗化是留 hō͘後代囝孫永遠思念ê方法之一。比喻,逐擺講tio̍h五日節,足chē人攏會聯想tio̍h楚國ê愛國詩人屈原,koh以食肉粽、pe龍船來紀念伊。甚至中國重慶文藝界抗敵協會tī 1939年決議kā五日節訂作詩人節thang藉這个緣故來提升中國人民ê愛國意識。Tio̍h-sǹg學術界對屈原kap五日節ê因果關係有無仝ê見解,m̄-koh民間soah攏普遍存在五日節是源自紀念屈原ê古板想像。甚至koh有kā伊聯想做中國人ê愛國主義ê表徵。其實,nā chiū五日節故事ê本質來看,屈原當初是主張對抗秦國ê楚國人。Ā tō-sī講屈原是反對霸權、反對統一ê楚國民族主義者。用當代ê角度來看,屈原絕對反對「九二共識」、「一中各表」、「一中同表」ê霸權主張。Só͘-pái,是按怎民間koh繼續存在「屈原是中國的愛國詩人」按呢ê迷失想像?這凸顯民俗活動確實有伊ê影響力!
公元1947年3月初10,台北市律師公會會長李瑞漢kah厝內ê人、朋友tī厝tng leh食鰇魚糜。憲兵kap便衣–ê hiông-hiông chông入來非法逮捕李瑞漢,chŏaⁿ按呢一去無回。日後逐冬3月初10李瑞漢家屬tō以食鰇魚糜來紀念伊。除了李瑞漢以外,koh有足chē台灣菁英tī這場228大屠殺當中受難,chhiūⁿ湯德章、王育霖、林茂生、陳澄波等。為tio̍h beh紀念chia–ê為台灣犧牲ê英靈,阮特別辦理這擺ê新民俗活動,beh透過台語歌詩kap鰇魚糜、鰇魚絲來感謝chia–ê護國台灣先賢先烈。

是按怎阮beh推sak逐年3月11林茂生教授受難日做為台灣ê教師節 ?
林茂生(1887~1947)教授是台灣本土頭一个教育家,伊ê學問超過中國ê胡適,是當時台灣第一人。林茂生對日本東京帝國大學(chit-má ê東京大學)文學士kap美國哥倫比亞大學哲學博士畢業。林茂生以《日本統治下台灣的學校教育:其發展及有關文化之歷史分析與探討》ê博士論文,成做台灣第一位關心教育議題koh提tio̍h博士學位ê台灣人。林茂生教授一生熱心奉獻tī教育ê工課,前後tī長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學(並擔任首任圖館館館長10冬)和台灣大學等任教,受伊牽教ê學子生put-lí-á chē。林茂生thèng-hó講是台灣ê首席教育家。林茂生教授m̄-nā精通日文、英文、德文等外文,林茂生伊本身mā精通台語白話字,koh支持kap實踐台灣語文ê現代化、標準化甚至建構以台灣母語做基礎ê「台灣學」教育。可惜,chiah-nī優秀ê教育家soah tī 1947年3月11彼工遭受中國國民黨特務非法逮捕並殺害。

是按怎阮beh推sak逐年3月14王育霖詩人檢察官受難日做為台灣詩人節 ?
王育霖(1919~1947) tī 1944年hông選做日本京都地方法院檢察官,是當時日本本土第一位台灣人ê檢察官。二戰後王育霖轉來台灣koh擔任新竹市ê檢察官。伊彼當時憢疑中國國民黨籍市長貪汙êkā起訴soah按呢來得罪外來中國政權,致始tī1947年3月14彼工hō͘便衣人員chhōa–去tō從此被消失。王育霖m̄-nā是檢察官,koh是有才情ê詩人,mā hèng台灣歌謠。他ê詩別作〈今れては何時か見ん〉(日文原著)寫著:
高雄も終ひにすんだ
その晩我々はプログラムの紙をやいて
踊った
そしてないた
あゝ純真の意気を負ふ
青春の日はくれやすく
一度去って帰らぬを
なぞ君立ちて舞は去るや
“今別れては
何時か見ん
幾年春は
めぐるとも
かんらんの花
咲くもとに
再び語る
事やある”

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...