Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Lí-liām

是「台語」kap「咱人話」,毋是「閩南話」!

蔣為文

最近教育部指示國立成功大學設立閩南文化研究中心。是 án-chóaⁿ 中華民國外來政權會開始重視 “閩南文化”?In kám 真正是 beh chhui-sak 台灣本土文化?無 lah!咱 kā 看,文化部一成立,龍應台就刁工 tī 文化部入口 khǹg「康熙台灣輿圖」ê 意象。In kan-taⁿ beh 用「閩南文化」來取代「台灣文化」,thang 好替中國併吞台灣來鋪路 niâ lah!

中國人用「閩南人」kap「閩南話」來歧視福建省南 pêng ê 人 kap 語言,實在講,是 in 兜 ê 代誌。M̄ -koh,in 烏卒 á 食過河,講咱 mā 是「閩南人」kap「閩南話」,án-ne tō 真 hiau-hēng 失德 ah!

根據東漢「許慎」《說文解字》kap 清代「段玉裁」《說文解字注》ê 解說, 閩南語 ê「閩」字是蛇種、野蠻民族 ê 意思,有對中國閩南地區 ê 先住民 kap 伊後代歧視 ê 氣味。聯合國 1948 年公布 ê《世界人權宣言》宣示人人生而平等, 無應該受 tio̍ h 任何歧視。咱若認同種族平等,tō 無應該繼續使用有侮辱他人意思 ê 字眼。

雖罔「台語」ê 語言源頭是 ùi 中國福建傳來台灣,m̄ -koh 經過數百年 ê 本土化了,伊已經發展出有台灣代表性、kap 源頭無完全仝 ê 獨特語言,所以台灣人慣勢 kā 號做「台語」。

Tī 1887 年 chìn-chêng 台灣是屬福建省 teh 管,台灣 tī 政治、經濟、文化各方面 iáu khah 輸福建,所以稱呼 hit 當時ê 福建移民所使用 ê 語言號做「福建話」iáu 無過份。M̄ -koh 台灣進入 20 世紀以後,一方面是土著化 ê 關係,koh 一方面是因為日本統治期間促成 ê 近代化、資本主義化致使「台灣社會 hām 台灣人意識」ê 形成。因為泉州話、漳州話來到台灣已經土著化、形成不漳不泉 ê 新腔口,koh 摻入台灣平埔族、日本語 ê 成份,所以一種新 ê 語言形式「台灣話」已經客觀上成立 à。除了語言 ê 客觀條件之外,台灣 tī 政治、經濟、文化等各方面 lóng lú 來 lú 比福建 khah 重要 kap 優勢。加上台灣人意識 ê 出頭,台灣人主觀上認同伊所講 ê 是「台灣話」、m̄ 是「福建話」,所以「台灣話」(簡稱做台語) chit 个用詞就成立 à!

有人講,台語 kap 閩南語是方言 ê 差別 niâ,所以 bē-sái 另外號名。其實, 世界上有袂少例是方言差,m̄ -koh 分別號名 ê,像講北歐 ê「瑞典」、「Norway」、「Denmark」三國所使用 ê Scandinavian 語言實在是某種程度 ē-sái 互相理解 ê 方言差異,m̄ -koh in 為 tio̍ h 凸顯國家 ê 認同 soah 堅持 in 講 ê 話語是語言 ê 差別,分別 kā in ê 語言號做「瑞典語」(Swedish)、「Norwegian」、kap「Danish」。

台語 chit 个詞並毋是 chit kúi 冬chiah 開始出現,是百外年前就有 teh 用。像講,日本統治台灣 ê 第一年(1895)就有「俁野保和」出版《台灣語集》,「佐野直記」出版《台灣土語》,kap「田內八百久万」出版《台灣語》。甚至 1902 年 koh 有「台灣語學同志會」成立 kap 伊 ê 機關報《台灣語學雜誌》ê 創刊。甚至戰後中國國民黨 tú 來台灣 ê 時 in mā 是用「台語」chit 个詞,像講「台灣省國語推行委員會」tī 1955 年出版 ê《臺語方音符號》,國防部 tī 1958 年出版 ê 《注音臺語會話》。後來,中國國民黨為 tio̍ h「棄台灣化」,chiah kā 台語硬改做閩南語!

《世界語言權宣言》第 33 條有講起,「所有語言社群 lóng 有權以 ka-tī ê 語言稱呼 ka-tī」,使用 ka-tī ê 名字是人民 ê 權利。咱 ài 尊重住民、自我族群久長以來 ê 傳統稱呼。台語是大多數台灣人 lóng 慣勢使用 ê 傳統稱呼,應該 ài kā 尊重。

有一寡人對「台語」chit-ê 用詞真有意見,講 he 會排斥 kap 傷害 tio̍ h 客家kap 原住民族 ê 感情。毋過真怪奇,hit 寡人 lóng bē kā 最近真 chhèng ê 原住民族 Seediq(北京話號做『賽德克』)抗議。Tī Seediq ê 話內底,「seediq」chit 个詞是「人」ê 意思。另外,原住民「Tao 族」(北京話號做『達悟族』)mā 自稱做「Tao」(「人」ê 意思)。若照 hit kóa 反對台語 ê 人 ê logic,án-ne m̄ tō kan-taⁿ Seediq 族 kap Tao 族是人,chhun--ê lóng m̄ 是人?

其實,「台語」是專有名詞,m̄ 是「台灣語言」ê 簡稱。就親像「台南」是專有名詞,m̄ 是「台灣南部」ê 簡稱。高雄當然 mā 是台灣南部 ê 城市,伊 kám tio̍ h 抗議台南使用 chit 个名稱?仝款道理,「台灣語言」當然包含「原住民族語」、「台灣客語」kap「台語」,使用台語並無排斥其他族群語言 ê 意思。

而且,中國福建南 pêng 地區除了講所謂 ê 閩南語之外,mā 有講客語 kap 廣東語 ê 人口。若照 hit kóa 反對台語 ê 人 ê logic,使用閩南語名稱 mā 會排斥閩南地區 ê 客語 kap 廣東語!

中國福建地區當地 ê 居民絕大多數 lóng 用「廈門話」、「泉州話」、「漳州話」、「福州話」等來稱呼 in 家己 ê 母語。「閩南話」chit 个講法是中國為 tio̍h 統戰 chiah 開始 tòe 中國國民黨使用。咱台灣人無需要 gia̍h 香 tòe 拜!

所謂 ê 閩南語,伊分佈 ê 所在不止是福建閩南地區,koh 包含廣東東 pêng、海南島、東南亞各國等等。經過在地化 ê 歷史演變,各所在 ê 閩南語已經無完全kâng-khóan,若用閩南語 ê 稱呼,恐驚會造成語意摻插(chham-chhap)。Tī Philippines (北京話號做『菲律賓』),福建移民 kā in ê 話號做「咱人話」。Chit 个名稱真中性,值得咱參考使用。像講,咱 ē-sái tī 台灣用「台語」chit 个詞, 若 tī 東南亞各地 beh 稱呼早前 ùi 福建傳出去 ê「泛閩南語」,就用「咱人話」ê 講法。Án-ne ē-sái 兼顧台灣 ê 主體性,koh ē-sái 包含東南亞各地 ê「泛閩南語」使用人口。

原載台文通訊罔報 219 期(2012/7)台羅會交流道

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...