Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

202004台羅會通訊

2020/04/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē- Babuz Tiuⁿ, Ho̍k Chûa (張復聚)

Beh按怎避免中國肺炎ê病災?

Siōng-kài iàu-kín sī sé-chhiú koh pó-chhî chhiú ū chheng-khì!
Koh-lâi sī chhiú mài o͘-pe̍h bong phīⁿ, ba̍k, chhùi!
Kòa chhùi-om sī tē-3 iàu-kín ê tāi-chì!
Nā-sī ū pit-iàu, iōng phiò-pe̍h-chúi chheng-sé pān-kong-toh, thô͘-kha kap chhiú ta̍k-kang ē bong–tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ.

Sé-chhiú ê iàu-léng sī iōng sap-bûn lù 20 bió í-siōng. Án-ne pēⁿ-to̍k chiah ē sí–khì.
Lán ta̍k-kang ài chiap-chhiok ê mi̍h, chhin-chhiūⁿ chhù-lāi mn̂g ê chhiú-hōaⁿ-á, khì-chhia ê
ハンドル(hong-hiòng-pôaⁿ), tiān-náu ê ngiáu-chhí-á, pān-kong-toh ê toh-bīn, chhah pit ê pit-tâng, sīm-chì ba̍k-kiàⁿ, chhiú-ki-á, téng-téng lóng-chóng ài khak-si̍t pó-chhî chheng-khì. Án-ne lán ê chhiú chiah chiàⁿ-káng ē chheng-khì! Chîⁿ, lâng-lâng ài. M̄-kú siōng lah-sap, in-ūi chiok-chē lâng ē bong–tio̍h. Só͘-pái bong chîⁿ liáu-āu ài kín sé-chhiú. Khì ka-iû-chām chū-tōng thiⁿ khì-iû liáu ài kín iōng chiú-cheng sé-chhiú. Chē liû-lông (tiān-thui) iōng pit ji̍h beh khì ê lâu-chàn. Chīn-liōng mài iōng chhiú.

Ùi gōa-kháu tńg-khì chhù, ài sûi sé-chhiú. Siōng-hó sī mài kā gōa-saⁿ khǹg tī pâng-keng lāi. Nā-sī ū khó-lêng, khah chia̍p ōaⁿ gōa-kháu saⁿ. Chit-má ê lí-kái, pēⁿ-to̍k tī jîn-thé gōa ē-tàng koh oa̍h kúi tiám-cheng kàu chiâⁿ lé-pài.

Chhiú mài khì bong phīⁿ, ba̍k, chhùi! Pēⁿ-to̍k chiū-sī tùi chia ji̍p-khì lâng thé-lāi. Nā-sī tiaⁿ-tio̍h ài bong, choa̍t-tùi ài khak-jīn chhiú ū sé chheng-khì!

Koh-lâi kóng chhùi-om. Tī lán se̍k-sāi koh chiok ū pá-ak ê só͘-chai, chhiūⁿ kóng chhù-lāi, m̄-bián kòa. Nā-sī khì kong-kiōng tiûⁿ-só͘, pí-jū pah-hòe kong-si, tōa-bē-tiûⁿ, ha̍k-hāu, siōng-pan ê kong-si, iáu-sī chhùi-om kòa–leh khah thò-tòng.

Lán Tâi-oân hông-e̍k ê sū-kang kàu chit-má sǹg sè-kài ê hó bô͘-hoān. Tān-sī āu-piah ài koh gōa-kú chiah ē kòe-koan? Tán iǒ-bió͘ (e̍k-biâu) nā chhut–lâi, tāi-iok koh 12-18 kò-goe̍h, chiah ē-tàng hòng-sim. Chit-chām-á, chīn-liōng mài khì lâng chē ê só͘-chai. Siōng-hó sī bih tòa chhù-lāi tha̍k siá Tâi-gí-bûn!

Chhiáⁿ tāi-ke pó-tiōng!

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...