Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

202104台羅會通訊

2021/04/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē- Babuz Tiuⁿ, Ho̍k Chûa (張復聚)

**Tāi-ke CTT!
**
Sî-kan kòe-tio̍h chin kín. Chi̍t ba̍k-nih-á lán TLH í-keng sêng-li̍p 20 tang lah! Jîn-seng mā bô kúi-ê 20 tang!

Chit 20 tang lâi, lán chò chiok-chē tāi-chì: Pān TBI(Tâi-bûn iâⁿ) kap Pe̍h-ōe-jī Bûn-sú Tō-lám kap Lô-má-jī Bûn-hòa-cheh. Chhut-pán chin-chē chheh. Ū tōa-lâng ê, mā ū gín-á ê. Chèng-tī sò͘-kiû mā ū siong-tong ê sêng-chek! Ha̍k-hāu chèng-sek ū bó-gí khò. Ū Tâi-gí tiān-sī-tâi. Thong-kòe Kok-ka Gí-giân Hoat-tián-hoat. Hō͘-chiàu mā ē-tàng iōng lán ê bó-gí siá lán ê miâ. Tōa-pō͘-hūn ê i-ha̍k-īⁿ lóng ū Tâi-gí khò. Siā-hōe sú-iōng bó-gí ê lâng-sò͘ kap tiûⁿ-bīn mā ke chin phó͘-phiàn kap chhia-iāⁿ.

Che lóng-sī lán chhōa-lō͘ ê chiân-pòe, chhiūⁿ Tīⁿ, Jî Gio̍k Bo̍k-su kap chē-chē tông-chì, pêng-iú tāi-ke chò-hóe phah-piàⁿ ê sêng-kó. Lán tio̍h hó-hó-á pó-sioh, mā ài kè-sio̍k koh piàⁿ!

Lán kin-nî beh chhut-pán TLH Ê Kò͘-sū. Lāi-té ta̍k-ê hōe-oân lóng ū 1 ia̍h ê khong-kan. Beh hō͘ lín siá kúi-kù kám-sióng kap khǹg 1 tiuⁿ 1 M ê siòng-phìⁿ. Pài-thok tāi-ke kín kau hō͘ pì-su-chhù: [email protected]. Chhiáⁿ 5 goe̍h té chìn-chêng kià–lâi. Kòe-kî chiū bô koh siu.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...