Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

202110台羅會通訊

2021/10/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē- Babuz Tiuⁿ, Ho̍k Chûa (張復聚)

Tāi-ke CTT!
2021 nî í-keng kiâⁿ kàu nî-bóe ah! Sî-kan teh kòe ū-iáⁿ chiok-kín. TLH (Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe) 2001 nî sêng-li̍p. Kàu-taⁿ tú-hó 20 tang! Bô thng koh bô lia̍p ê Tâi-gí-bûn thoân-thé ē-tàng î-chhî chiah kú, koh ū 200 ê hōe-oân, chin-chiàⁿ sī seⁿ ba̍k-chiu thâu-pái khòaⁿ-tio̍h–ê.

**Lán beh chhut-pán TLH 20-tang Kì-liām-khan. Nî-té chìn-chêng ē sàng kàu tāi-ke ê chhiú–ni̍h.
**
Chit-2-nî in-ūi Tiong-kok Bú-hàn hì-iām ê sńg-tn̄g, hāi lán joa̍h–lâng ê Tâi-bûn iâⁿ (TBI) kap 5–goe̍h ê Lô-má-jī Bûn-hòa-cheh bē-tàng chiàu éng-kòe án-ne pī-pān. Lán kin-nî kái-chò sòaⁿ-téng Tâi-oân-ha̍k káng-chō. Iau-chhiáⁿ bô-kāng choan-tióng ê lâng lâi kóng bô-kāng léng-he̍k ê gī-tê. Ǹg-bāng mê-nî TBI kap Bûn-hòa-cheh thang sūn-lī kè-sio̍k kí-pān.

Koh ū, lán beh kā Google sin-chhéng bô-liāu ê bāng-lō͘ pêⁿ-tâi (platform) thang thui-sak Tâi-gí-bûn kap Lô-má-jī. M̄-kú ài seng chhéng-tio̍h ISO language code! Che-sī chiok choan-gia̍p ê gī-tê. Chit-má pài-thok Tâi-Bí-lâng aThiⁿ (張阿天) lu̍t-su teh chhú-lí. Hi-bāng chin-kín ū hó siau-sit.
Lán TLH ê bāng-chām sī chin-kú í-chêng Chiúⁿ Ûi Bûn kàu-siū kap Lîm Jū Khái lāu-su chò–ê. Tān-sī tāi-ke lóng chin bô-êng thang koán-lí. Chit-má àn-sǹg beh khai NT 10 bān chhiáⁿ ē-hiáu Tâi-gí-bûn ê pêng-iú lâi chò chi̍t-ê sin bāng-chām. Hi-bāng āu-pái lán TLH ê oa̍h-tāng lóng sûi-sî ē-tàng chiūⁿ-bāng. Sīm-chì chiūⁿ Youtube thòaⁿ kàu choân sè-kài.
Hō͘ Tâi-gí-bûn ūn-tōng koh-khah ū oa̍h-la̍t kap hāu-kó!

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...