Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

202204台羅會通訊

2022/04/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê ōe Babuza Chû

Kok-ūi TLH hōe-oân tāi-ke pêng-an, Tâi-oân CTT!

Chit-kî ê Thong-sìn lán lâi kóng 3 hāng tāi-chì: Ukraine Chiàn-cheng, TLH 20-tang Kì-liām-khan chhut-pán kap TOJ(Tâi-oân-jī) Cha̍p-chì ho̍k-khan.

  1. Ukraine Chiàn-cheng, chiū-sī Lō͘-se-a (Russia) chhim-lio̍k Ukraine. Lō͘-se-a ū 300 gōa tang tùi-gōa chhim-lio̍k ê le̍k-sú. 16 sè-kí khí, kā léng-thó͘ ùi 200 gōa bān pêng-hong kong-lí hùn-tōa kàu 20 sè-kì chho͘-kî ê 2,200 gōa bān pêng-hong kong-lí. Tú-hó 11 pōe!! Chit tiong-kan, chiàm-niá ê Tiong-kok thó͘-tē chhiau-kòe 150 bān pêng-hong kong-lí. M̄-kú Tiong-kok lóng m̄-káⁿ hìⁿ-haiⁿ pòaⁿ-kù! Chit-pái Lō͘-se-a chin-chiàⁿ that-tio̍h kǹg-pang lah! Choân sè-kài bîn-chú pang-kok lóng teh thīn Ukraine. Liāu-sióng chit-ê chiàn-cheng liáu-āu, sè-kài ē pun-chò bîn-chú liân-bêng kap to̍k-chhâi liân-bêng. Te̍k-pia̍t sī Bí-kok ê sin-hūn, tē-ūi kap si̍t-le̍k ē piàn chiok kiông. Che tùi sè-kài hô-pêng, pau-hâm Tâi-oân ê an-choân, eng-kai sī chin chiàⁿ-bīn ê tāi-chì.

  2. TLH 20-tang Kì-liām-khan í-keng chhut-pán, mā sàng hō͘ kok-ūi hōe-oân lah. Chit-pún chheh kì-lio̍k lán 20-tang kiâⁿ-kòe ê kha-jiah. Hō͘ tāi-ke liáu-kái lán ê le̍k-sú, mā thang hō͘ kiáⁿ-sun chai-iáⁿ lán án-chóaⁿ phah-piàⁿ kip-kiù kap ho̍k-chìn lán ê bó-gí. Koh thê-kiong chu-liāu hō͘ āu-pái ê gián-kiù chiá.

  3. TOJ Cha̍p-chì beh ho̍k-khan. KLH (Ko-lô-hōe, chiū-sī Ko-hiông Tâi-gí Lô-má-jī gián-si̍p-hōe) ùi 2000 nî 5–goe̍h kàu 2007 nî chiaⁿ–goe̍h bat chhut-pán kòe siang-goe̍h-khan TOJ Cha̍p-chì lóng-chóng 19 kî. Chit-má THBK Chèng-hú bián-kióng chi-chhî Tâi-oân bó-gí chèng-chhek. M̄-kú bô chi-chhî Pe̍h-ōe-jī. Lán TLH ê koaⁿ-hong bûn-jī chiū-sī Pe̍h-ōe-jī, KLH lóng kā kiò-chò Tâi-oân-jī. TLH ê chong-chí mā ū “Tui-jīn Tâi-oân Lô-má-jī kap Tâi-oân-ōe ê hoat-tēng tē-ūi.” Chóng-sī THBK bô teh hiùⁿ–lí! Ka-kī ê bó-gí ka-kī kiù! Tâi-oân-jī sī Tâi-oân-lâng ê siǎn-pái ùi 1880 nî-tāi khai-sí tī Tâi-oân phah-piàⁿ lúi-chek ê bûn-hòa chu-sán. Sī lán Pe̍h-ōe-bûn Ūn-tōng ê khai-sí. Pí Tiong-kok ê Ngó͘-sù Ūn-tōng khah-chá beh 40 tang! Kok-ka mā tī 2020 nî chèng-sek kā tòng-chò bûn-hòa châi-sán Sè-kài Kì-ek (Memory of the World).

Lán koh-khah eng-kai hó-hó-á pó-sioh kap lī-iōng, lâi chò pó-chûn bó-gí bûn-hòa kap kiàn-kok ê sū-kang. Só͘-pái, TLH kap Tâi-bûn Pit-hōe chham-siông liáu koat-tēng beh hō͘ TOJ Cha̍p-chì têng chhut kang-ô͘! Kèng-chhiáⁿ tāi-ke lâi tâu-kó. Àn-sǹg joa̍h–lâng beh chhut-lâi nāu-tōng.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...