Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

201810台羅會通訊

2018/10/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē-Chiúⁿ Ûi-bûn (蔣為文)

**Sim-thâu Lia̍h hō͘ Tiāⁿ, Kha-pō͘ Chò-hóe Kiâⁿ心頭掠hō͘ Tiāⁿ,跤步做伙Kiâⁿ
**
Tâi-oân gí-bûn ê khoân-kéng lú lâi lú bái, lú lâi lú chē Tâi-gí-lâng jīn chha̍t chò lāu-pē kā Chi-ná-óe tòng-chò chó͘-kong chó͘-má lâi ho̍k-sāi. Siōng hāi–ê sī chìn-ji̍p Tiong-hôa Bîn-kok thé-chè lāi ê Bîn-chìn-tóng mā khai-sí kiâⁿ 2 ê Tiong-kok lō͘-sòaⁿ, kā Chi-ná-ōe tòng-chò sin ê “Tâi-oân-ōe.” Bīn-tùi chit-khoán kio̍k-sè, lán tio̍h “sim-thâu lia̍h hō͘ tiāⁿ, kha-pō͘ chò-hóe kiâⁿ”:

Tē it, kian-chhî “Tâi-oân pún-thó͘ gí-giân kan-taⁿ pau-hâm Tâi-gí, Thòi-vân-fa (kū-miâ Kheh-gí) hām goân-chū-bîn cho̍k-gí.” Pak-kiaⁿ-ōe sī Chi-ná-ōe mā sī gōa-lâi thóng-tī-chiá ê ōe, bô koân-lī tī Tâi-oân chò Kok-gí (National Languages) ia̍h-sī koaⁿ-hong gí-giân (official languages). Chòe-kīn Bûn-hòa-pō͘ tng teh chhui-sak “Kok-ka Gí-giân Hoat-tián Hoat.” Lán tio̍h kian-chhî Chi-ná-ōe bē-sái lia̍t-ji̍p Tâi-oân gí-giân lāi-té!

Tē jī, Tâi-oân pún-thó͘ gí-giân tio̍h lia̍t-ji̍p 12 nî Kok-kàu Khò-kong ê pit-siu-khò, jî-chhiáⁿ bī-lâi ài chiâⁿ-chò kî-thaⁿ kho-bo̍k ê kàu-ha̍k gí-giân, lō͘-bóe ài chhú-tāi Chi-ná-ōe chiâⁿ chò Tâi-oân Kok ê koaⁿ-hong gí-giân.
Tē saⁿ, ài cheng-chhú Tâi-gí tiān-sī-tâi hām choan-mn̂g chhui-sak Tâi-oân gí-bûn ê ki-kò͘ ài siat-tī Tiong-lâm-pō͘, chhian-bān m̄-thang siat tī siuⁿ chē Chi-ná-lâng ê Thian-liông Kok!

Tē sì, m̄-thang tùi “Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú” ū hoàn-sióng! M̄-koán tó chi̍t tóng chip-chèng, he lóng sī gōa-lâi chèng-koân niâ, bē tùi Tâi-oân gí-giân kap Tâi-oân chú-thé kè-ta̍t ū tiōng-sī. Lán tio̍h kak-ngō͘, kan-taⁿ kiat-sok Tiong-hôa Bîn-kok ê gōa-lâi thóng-tī, Tâi-oân gí-bûn chiah ū kong-bêng ê chiân-tô͘! Lán tio̍h “sim-thâu lia̍h hō͘ tiāⁿ, kha-pō͘ chò-hóe kiâⁿ”

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...