Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

201910台羅會通訊

2019/10/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē- Babuz Tiuⁿ, Ho̍k Chûa (張復聚)

**Tâi-gí koh lâi ê lō͘ su-iàu ta̍k-ke ê chi-chhî
**
2001 nî 8 goe̍h 19 lán tī Tām-súi(淡水) sêng-li̍p Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe. Kàu-taⁿ mā í-keng chhiau-kòe 18 tang ah! Hit-tang-chūn lán kám ū pá-ak TLH ē-tit-thang tòng kàu chit-má iáu koh kè-sio̍k teh chhoán-khùi? Che khó-lêng bô lâng ē-tàng hôe-tap. 18 tang ê gín-á taⁿ chiâⁿ-chò tōa-lâng. Si̍t-chāi ē-tàng ka-kī o-ló, phah pho̍k-á!

Chóng-sī, lán í-keng kiâⁿ-kòe siōng-kài kan-khó͘ ê sî-ji̍t. Chit-má lâi-kàu hó-thiⁿ-nî ê khám-chām lah! Ū chiok-chē sū-kang tán lán kè-sio̍k lâi tàu-saⁿ-kāng. Góa seng tī chia kán-tan siāu-kài koh-lâi ê khang-khòe, ǹg-bāng tāi-ke jīn-chin lâi tàu-chò!

 1. Kiàn-li̍p Tâi-gí-bûn jîn-châi chu-liāu khò͘. Gán-sî-chêng PTS Taigi (chiū-sī Tâi-gí Kong-kiōng Tiān-sī-tâi) chin su-iàu Tâi-gí kóng ē liàn-tńg ê kha-chhiú, put-koán sī lāu-hòe-á, tōa-lâng, á-sī gín-á. PTS Taigi beh chè-chok chiat-bo̍k chiok khiàm-khoeh chit-khoán lâng. Nā-sī lán ū chit-khoán jîn-châi, chhiáⁿ kā siông-sè chu-liāu kià hō͘ TLH. Lán ē kā pò hō͘ PTS Taigi. Nā ū ē-hiáu thiaⁿ, kóng, tha̍k, siá ê jîn-châi, koh-khah hó!

 2. PTS Taigi í-keng pò-sàng 3 kò goe̍h. Chiat-bo̍k tú-chiah khai-sí khí-kiâⁿ, tiāⁿ-tio̍h ē ū chiok-chē ài kiám-thó, kái-chìn á-sī tiâu-chéng ê só͘-chāi. Chhiáⁿ tāi-ke bián kheh-khì thê-chhut ì-kiàn kap kiàn-gī. Beh seng kā tāi-ke pài-thok–ê sī lán chit-má mài kong-khai kā phoe-phòaⁿ. Án-ne PTS Taigi ē siū-tio̍h Chi-ná-phài ê kong-kek. Tùi lán ê ūn-tōng bô sím-mi̍h chiàⁿ-bīn.

 3. “Kok-ka Gí-giân Hoat-tián Tiong-sim” teh-beh sêng-li̍p ah. Chit-ê tiong-sim tùi Tâi-oân Bó-gí ê ho̍k-chín chiok iàu-kín. Chhian-bān m̄-thang chhìn-chhài chò. Góa ū chhōe-tio̍h 挪威國家語言諮詢中心 Ē-tàng chham-khó khòaⁿ-māi.

 4. Iau-kiû FB chhú-lí Pe̍h-ōe-jī. Lán tāi-ke lóng lâi FB siá Pe̍h-ōe-jī. M̄-bián siá kài-chē. 20-30 jī chiū ok. Lí lâi tha̍k góa ê, góa khì tha̍k lí ê. Tha̍k liáu kiò FB “hoan-e̍k”. FB m̄-bat Pe̍h-ōe-jī, ē kā khòaⁿ-chò Oa̍t-lâm-gí lâi hoan-e̍k. Koh-lâi FB ē mn̄g lán tùi chit-ê hoan-e̍k ê boán-ì-tō͘. Lán lóng hō͘ i 1-lia̍p chheⁿ, chiū-sī siōng-kài ló͘ ê ì-sù. Nā-sī lán tiāⁿ-tiāⁿ tī FB án-ne chò, nî-kú goe̍h-chhim, FB ē hoat-hiān būn-tê. Án-ne chiū ū khó-lêng FB ē khai-sí su-khó beh án-chóaⁿ kái-koat. Chiok iàu-kín ê chiân-tê sī ū chiok-chē, chiok-chē lâng put-koán-sî tī FB teh siá Pe̍h-ōe-jī. Hō͘ FB jīn-tēng Pe̍h-ōe-jī mā-sī tiōng-iàu ê gí-bûn!
  Chit-khoán ap-le̍k chiah ū khó-lêng pek FB khì chhú-lí Pe̍h-ōe-jī! Sī án-chóaⁿ beh soán Pe̍h-ōe-jī lâi siá? In-ūi Pe̍h-ōe-jī ê sú-iōng í-keng chhiau-kòe 150 nî. Ū chiok-chē bûn-hiàn, mā-ū chiok-chē lâng ē-hiáu.Sǹg sī ū tāi-piáu-sèng ê bûn-jī.

 5. Pài-thok chīn-liōng khì chham-ka Tâi-gí-bûn í-gōa ê thoân-thé. Tī hia soan-thoân kap thui-kóng Tâi-gí-bûn bûn-hòa, ì-sek kap sū-kang. Án-ne Tâi-gí-bûn ūn-tōng chiah ē-tit-thang lú chò lú
  khoah.

 6. Sòa-bóe góa beh koh kóng, iōng “chò seng-lí” ê su-khó kap chhiú-lō͘ lâi chò Tâi-gí-bûn ūn-tōng. Káng-kiù hêng-siau, chù-tiōng pau-chong kap lī-ek ê koan-liām. Khak-si̍t ē-hiáu Tâi-gí kap Pe̍h-ōe-jī tùi Tâi-oân-lâng, put-koán tōa-lâng á-sī gín-á, lóng-chóng sī chiok chiàⁿ-bīn ê bú-khì!

 7. Koh ū, lán ài cheng-chhú PTS Taigi tī lâm-pō͘ siat chiat-bo̍k chè-chok tiûⁿ-só͘. Beh khǹg Tâi-lâm, Ko-hiông á-sī Pîn-tong lóng hó! Án-ne hō͘ tiong-lâm-pō͘ ê lâng beh chham-ka lio̍k-iáⁿ khah lī-piān. PTS Taigi mā khah séng chîⁿ! It-kiam jī-kò͘~~~

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...